» przygotowanie inwestycji
» przeprowadzanie przetargów
» nadzór inwestorski
» zastępstwo inwestorskie
» pozostałe

 

Uczestniczenie w przejęciu od projektanta dokumentacji projektowo - kosztorysowej, sprawdzanie jej kompletności i zgodności z warunkami zawartej umowy, przygotowywanie do akceptacji zamawiającemu  jednolitej treści umów z wybranymi przez Niego wykonawcami, dostawcami,  projektantami, zawiadamianie właściwych organów o rozpoczęciu realizacji inwestycji, przekazywanie placu budowy, reprezentowanie zamawiającego poprzez bieżącą kontrolę zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami, pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową  i obowiązującymi polskimi normami, kontrola jakości wykonywanych robót, organizowanie narad roboczych, koordynacja realizacji robót, prowadzenie spraw związanych z nadzorem autorskim, bieżąca kontrola i  faktur projektantów, wykonawców i dostawców pod względem formalnym merytorycznym i rachunkowym, dokonywanie częściowych odbiorów wykonanych etapów robót, dokonywanie odbioru końcowego inwestycji, prowadzenie całokształtu spraw związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, rozliczenia rzeczowo- finansowe inwestycji, obsługa okresu rękojmi i gwarancji.